គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទាន​អាជីវកម្ម​ ​ជា​ប្រភេទ​សេវា​ឥណទាន​មាន​លក្ខណៈ​ទូលំទូលាយ​ ​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​យើង​ខ្ញុំ​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ទូទៅ​ ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៃ​ផែនការ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​គ្រប់គ្រាន់​ ​រឹងម៉ាំ​ ​និង​ច្បាស់លាស់​ ​ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវ​សាច់​ប្រាក់​យក​ទៅ​ចាប់​ផ្តើម​ ​ឬ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​បន្ថែម​ ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​កំណើន​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​មក​វិញ​ ​នូវ​កំណើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ខ្លួន​។​