គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ឥណទានទោចក្រយានយន្ត

ឥណទានទោចក្រយានយន្ត

ជា​សេវា​ឥណទាន​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​គ្រឹះស្ថាន​យើង​ខ្ញុំផ្តល់​ជូន​នូវ​ការ​ជួយ​បំពេញ​បន្ថែម​ការ​ខ្វះ​ខាត​សាច់​ប្រាក់​របស់​អតិថិជន​ ​ទូ​ទៅ​សម្រាប់​ទិញ​ទោ​ចក្រយានយន្ត ​(ម៉ូតូ)​ មក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជិត​ឆ្ងាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។