គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
សេចក្តីប្រកាស ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរថយន្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីប្រកាស ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរថយន្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

Road Tax payment for 2018 (For posting)