គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com

ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្ដាល

ទំនាក់ទំនង ៖

- ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន:

​​​​                             អ៊ីម៉ែល : info@orofinancecorp.com

- ប្រធានផ្នែកទទួលកម្ចី:

​​​​                             អ៊ីម៉ែល : info@orofinancecorp.com

- ប្រធានផ្នែកផ្តល់ឥណទាន:

                             អ៊ីម៉ែល : info@orofinancecorp.com

 - ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ:

                           ​   អ៊ីម៉ែល : info@orofinancecorp.com

 

 

 

 

 

សូមផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ